Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2020/1
Modeling maturity of organic matter in source rocks of Silurian oil and gas source strata of southern Urals based on statistical processing of Rock-eval results
Geosciences

Authors: Alexander V. BONDAREV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of 50 scientific publications. E-mail: jcomtess@yandex.ru
Andrey V. BARSHIN graduated from Lomonosov Moscow State University in 2013, with a bachelor’s degree and Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2015, with a master’s degree. He is Assistant lecturer at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of 4 scientific publications. E-mail: barshinsp@gmail.com
Kristina I. DANTSOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2017. She is Assistant Lecturer at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). She is author of 12 scientific publications.
E-mail: kristinadantsova@yandex.ru
Liana I. MINLIGALIEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) in 2016. Assistant at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Exploration of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). The author of 20 scientific publications. E-mail: liana_abril@mail.ru

Abstract: The article is dedicated to the statistical study of the organic matter of Silurian rocks, as well as modeling the generation of hydrocarbons in these source rocks of the southern Urals. This will make it possible to contribute to the whole picture of the formation of oil and gas accumulations, and also assess the impact of the candidate sources of hydrocarbons in the region. It will allow developing and expanding capabilities in solving urgent problems of localization and spatial distribution of hydrocarbons in traps, as well as revising the regional assessment of the region’s resources

Index UDK: 550.8.013

Keywords: Pre-Ural marginal deflection, geochemistry of organic matter, basin modeling, statistics, Rock-eval, Silurian system

Bibliography:
1. Monakova A.S. Usloviya formirovaniya, razmeshcheniya i perspektivy poiskov skoplenij uglevodorodov v paleozojskom komplekse yuga Predurаl’skogo progiba i zony peredovyh skladov yugo-zapadnogo Urala. Diss. kand. [Conditions for the formation, placement and prospects of hydrocazbon accumulations in the Paleozoic omplex of the sauth of the Ural trough and the zone of advanced warehouses of the southwestern Urals. Doct. Diss.]. Moscow, 2019, 22 p.
2. Minligaliyeva L.I. Prognoz neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Predural’skiy progib i zony peredovykh skladok Urala na osnove geomekhanicheskogo i basseynovogo modelirovaniya [Forecast of oil and gas potential of the southern part of the Preduralsk downwarp and the zone Advanced warehouses of the Urals based on geomechanical and basin modeling]. XI Mezhdunarodnyye nauchno-prakticheskiye konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Geology in the developing world, a collection of scientific papers on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists]. T. 3. Permskiy gosudarstvennyy natsio-nal’nyy issledovatel’skiy universitet, 2018, p. 145-148.
3. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu. Usloviya formirovaniya lovushek i zalezhey uglevodorodov v podnadvigovykh zonakh Predural’ya [Conditions for the formation of traps and hydrocarbon deposits in the subthrust zones of the Urals]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2019, no. 4 (80), p. 34-45.
4. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu., Osipov A.V., Bondarev A.V., Monakova A.S. Geomekha-nicheskoye modelirovaniye vzbroso-nadvigovykh struktur Predural’skogo progiba [Geomechanical modeling of thrust-thrust structures of the Ural trough]. Sbornik “Novyye idei v naukakh o Zemle”. Materialy XIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiii [In the collection: New ideas in Earth sciences Materials of the XIV International scientific-practical conference], 2019, p. 264-267.
5. Minligalieva L.I., Monakova A.S. Geomekhanicheskoye modelirovaniye zony sochleneniya Predural’skogo krayevogo progiba i peredovykh skladok Urala [Geomechanical modeling of the articulation zone of the Ural marginal deflection and advanced folds of the Urals] Sbornik naushnykh trudov “Bakirovskiye chteniya” [In the collection “Bakirov readings collection of scientific papers”], 2018, p. 151-156.
6. Osipov A.V., Bondarev A.V., Mustaev R.N., Monakova A.S., Zakharchenko M.V., Minliga-lieva L.I. Rezul’taty geologo-s’yemochnykh rabot na vostochnom bortu yuzhnoy chasti Predural’skogo progiba [Results of geological survey work on the eastern side of the southern part of the Ural trough]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka [News of higher educational institu-tions. Geology and exploration], 2018, no. 3, p. 42-50.
7. Osipov A.V., Vasilenko E.I., Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu., Ermolkin V.I. Uglevodorod-nyye sistemy glubokopogruzhennykh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Volgo-Ural’skoy neftegazo-nosnoy provintsii [Hydrocarbon systems of deeply submerged sediments of the southeastern part of the Volga-Ural oil and gas province]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2018, no. 6 (76), p. 40-49.
8. Osipov A.V., Monakova A.S., Minligaliyeva L.I. Generatsionno-akkumulyatsionnyye uglevo-dorodnyye sistemy yuzhnoy chasti Predural’skogo krayevogo progiba [Generation-accumulation hyd-rocarbon systems of the southern part of the Pre-Ural marginal deflection]. Sbornik nauchnykh statey “Novyye napravleniya neftegazovoy geologii i geokhimii. Razvitiye geologorazvedochnykh rabot” [New directions of oil and gas geology and geochemistry. Development of geological exploration collection of scientific articles], 2017, p. 285-293.

2019/4
Geodynamic evolution and conditions for formation of hydrocarbon traps in junction zone of Pre-Ural marginal trough and advanced folds of Urals based on structural-kinematic modeling
Geosciences

Authors: Liana I. MINLIGALIEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Researh University) in 2016. Assistant at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Exploration. The author of more than 20 scientific publications.
E-mail: liana_abril@mail.ru
Alexander V. BONDAREV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications.E-mail: jcomtess@yandex.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Alexandra S. MONAKOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. Senior Lecturer of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). The author of more than 30 scientific publications. E-mail: a.monakova@mail.ru
Victor I. ERMOLKIN is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 200 scientific publications. E-mail: viktor-ermolkin@yandex.ru

Abstract: Currently, there are many promising objects for the search for accumulations of hydrocarbons (HC). In many drilled oil and gas fields, intense oil and gas occurrences, evidence of possible accumulations of oil and gas are noted. Despite a rather wide regional geological exploration and development of hydrocarbon resources, poorly studied structures characterized by the development of folded-thrust dislocations are promising from oil and gas perspective.
The use of kinematic modeling technology allows to restore the history of the geological development of the region, to study the features of the formation of the modern morphostructure of the sedimentary cover, and also to assess the balance of structural plans and the direction of tectonic movements over the area and in time, as well as to typify discontinuous disturbances and determine the time of their formation.
The article presents the results of a detailed study of the features of the tectonic structure and geodynamic evolution of the sedimentary basin of the Ural fold system, as well as the mechanisms of formation of reverse-thrust structures based on structural-kinematic modeling. The conditions for the formation of hydrocarbon traps associated with dislocational thrust type dislocations are determined, faults are typified within the junction zone of the Ural marginal trough and the Ural folds based on the analysis of paleotectonic reconstructions.

Index UDK: 550.8.013

Keywords: reverse-thrust structures, kinematic modeling, аdvanced Ural folds, Pre-Ural marginal deflection, hydrocarbons, discontinuous faults

Bibliography:
1. Ivanov S.N., Puchkov V.N., Ivanov K.S. i dr. Formirovaniye zemnoy kory Urala [The formation of the crust of the Urals]. M.: Nauka, 1986, 248 p.
2. Kopp M.L., Vasiliev N.Yu., Kolesnichenko A.A. i dr. Kaynozoyskoye pole napryazheniy vostoka Russkoy ravniny i Yuzhnogo Urala (rezul’taty komp’yuternogo modelirovaniya po dannym strukturnykh nablyudeniy) [Cenozoic stress field of the east of the Russian Plain and the South Urals (results of computer modeling according to structural observations)] [Electronic resource]. Access mode: http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/OMTS/2014/20.11/Kopp.pdf
3. Kerimov V.Yu., Kuznetsov N.B., Mustayev R.N. i dr. Usloviya formovaniya skopleniy uglevodorodov vo vzryvoopasnoy strukture vostochnogo bora predural’skogo progiba [Conditions of formation of hydrocarbon accumulations in the thrust structures of the eastern side of the Pre-Ural downwarp]. Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2017, no. 7, p. 36-41.
4. Kuznetsov N.B., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Evolyutsiya, geodinamika i geome- khanicheskoye modelirovaniye skopleniy uglevodorodov [Evolution, geodynamics of sub-thrust zones of the Pre-Ural marginal deflection and geomechanical modeling of the formation of hydrocarbon accumulations]. Geotektonika [Geotectonics], 2018, no. 3, p. 3-20.
5. Minligaliyeva L.I. Prognoz neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Predural’skiy progib i zony peredovykh skladok Urala na osnove geomekhanicheskogo i basseynovogo modelirovaniya [Forecast of oil and gas potential of the southern part of the Preduralsk downwarp and the zone Advanced warehouses of the Urals based on geomechanical and basin modeling]. XI Mezhdunarodnyye nauchno-prakticheskiye konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Geology in the developing world, a collection of scientific papers on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists]. Permskiy gosudarstvennyy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet [Perm State National Research University], 2018, p. 145-148.
6. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu. Usloviya formirovaniya lovushek i zalezhey uglevodorodov v podnadvigovykh zonakh Predural’ya [Conditions for the formation of traps and hydrocarbon deposits in the subthrust zones of the Urals]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2019, no. 4 (80), p. 34-45.
7. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Geomekhanicheskoye modelirovaniye vzbroso-nadvigovykh struktur Predural’skogo progiba [Geomechanical modeling of thrust-thrust structures of the Ural trough]. Sbornik: “Novyye idei v naukakh o Zemle”. Materialy XIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiii. [In the collection: New ideas in Earth sciences Materials of the XIV International scientific-practical conference], 2019, p. 264-267.
8. Minligalieva L.I., Monakova A.S. Geomekhanicheskoye modelirovaniye zony sochleneniya Predural’skogo krayevogo progiba i peredovykh skladok Urala. [Geomechanical modeling of the articulation zone of the Ural marginal deflection and advanced folds of the Urals]. Sbornik: “Bakirovskiye chteniya”. [In the collection: Bakirov readings collection of scientific papers], 2018, p. 151-156.
9. Osipov A.V., Bondarev A.V., Mustaev R.N. i dr. Rezul’taty geologo-s’yemochnykh rabot na vostochnom bortu yuzhnoy chasti Predural’skogo progiba [Results of geological survey work on the eastern side of the southern part of the Ural trough]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka [News of higher educational institutions. Geology and exploration], 2018, no. 3, p. 42-50.
10. Osipov A.V., Vasilenko E.I., Minligalieva L.I. i dr. Uglevodorodnyye sistemy gluboko-pogruzhennykh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Volgo-Ural’skoy neftegazonosnoy provintsii. [Hydrocarbon systems of deeply submerged sediments of the southeastern part of the Volga-Ural oil and gas province]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2018, no. 6 (76), p. 40-49.
11. Osipov A.V., Monakova A.S., Minligaliyeva L.I. Generatsionno-akkumulyatsionnyye ugle-vodorodnyye sistemy yuzhnoy chasti Predural’skogo krayevogo progiba [Generation-accumula- tion hydrocarbon systems of the southern part of the Pre-Ural marginal deflection]. Sbornik: “No- vyye napravleniya neftegazovoy geologii i geokhimii. Razvitiye geologorazvedochnykh rabot”. [New directions of oil and gas geology and geochemistry. Development of geological], 2017, p. 285-293.
12. Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural’ya (aktual’nyye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and Cisurals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa: DesignPolygraphService, 2010, 280 p.
13. Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
14. Puchkov V.N. Obrazovaniye Uralo-Novozemel’skogo skladchatogo poyasa — rezul’tat neravnomernoy kosooriyentirovannoy kollizii kontinentov [The formation of the Ural-Novaya Zemlya fold belt is the result of an uneven oblique-oriented collision of the continents]. Geotektonika [Geotectonics], 1996, no. 5, p. 66-75.
15. Sychev S.N. Stroyeniye i evolyutsiya glavnogo Ural’skogo razloma (yuzhnaya chast’ polyarnogo Urala) [Structure and evolution of the main Ural fault (southern part of the polar Urals)]: Author. diss. cand. geol min sciences. Moscow, 2015, 25 p.
16. Brown D., Alvarez-Marron J., Perez-Estaun A., Gorozhanina Y., Puchkov V. The structure of the south Urals foreland fold and thrust belt at the transition to the Precaspian Basin. J. of Geol. Society, 2004, vol. 161, p. 813-822.
17. Wygrala B.P. Integrated study of an oil field in the southern Po basin, northern Italy: Ph.D. dissertation. Köln University: Jülich, Research Centre Jülich, 1989, 217 p.

2017/2
Modelling of geo-fluid pressures within the Sakhalin shelf
Geosciences

Authors: Rustam N. MUSTAEV graduated from Orenburg State University in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is specialist in the Black Sea-Caspian megabasin. He is author of 52 scientific publications, two monographs and two textbooks. E-mail: r.mustaev@mail.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications, including one monograph and a textbook for high schools. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Vagif Yu. KERIMOV was born in 1949. He graduated from Azizbekov Azebaijan Institute of Oil and Petrochemistry. He is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, professor, Head of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He has published over 200 works. E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Alexander V. BONDAREV is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 30 scientific publications. E-mail: jcomtess@yandex.ru

Abstract: Based on the results of the simulation with respect for the assessment of the changes in the compaction of rocks and their filtration-capacitance properties and density the zones of abnormal pore pressures are identified in the section of the Prisakhalin shelf. The results of the log-derived pore pressure estimation by the equivalent depth method are presented. The results of modeling are compared with the data obtained by various methods and direct borehole measurements. The influence of neotectonic processes on the distribution of pressures is estimated. The effect of unloading zones on the process of formation of abnormal pore pressures zones is estimated. The difference in the distribution of pore pressures was established within the Kirinsky license area, in the South Ayash structure and in the Piltun-Astokhskoye field

Index UDK: 550.8:004.9

Keywords: abnormal pore pressure, gas, geo-fluid pressure, modeling, oil, den- sity, Prisakhalin shelf, hydrocarbons, compaction

Bibliography:
1. Aleksandrov B.L., Shilov G.Ya., Kerimov V.Yu.O., Belyaev S.V., Skripka A.A. Osobennosti kolichestvennoy otsenki anomal’no vysokikh porovykh davleniy po dannym GIS v slozhnykh geolo- gicheskikh usloviyakh Messoyakhskoy gruppy mestorozhdeniy uglevodorodov. Karotazhnik, 2010, no. 5, p. 41-51.
2. Bogoyavlenskiy V.I., Kerimov V.Yu., Ol’khovskaya O.O., Mustaev R.N. Povyshenie effektivnosti i bezopasnosti poiskov, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza na akvatorii Okhot-skogo moray. Territoriya Neftegaz, 2016, no. 10, p. 24-32.
3. Guliev I.S., Kerimov V.Yu., Mustaev R.N. Fundamental’nye problemy neftegazonosnosti Yuzhno-Kaspiyskogo basseyna. Doklady Akademii nauk RF, 201, t. 471, no. 1, p. 62-65.
4. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Sizikov E.A., Sinyavskaya O.S., Makarova A.Yu. Usloviya formirovaniya i evolyutsii uglevodorodnykh sistem na Prisakhalinskom shel’fe Okhotskogo moray. Neftyanoe khozyaystvo, 2015, no. 8, p. 22-27.
5. Kerimov V.Yu., Gorbunov A.A., Lavrenova E.A., Osipov A.V. Modeli uglevodorodnykh sistem zony sochleneniya Russkoy platformy i Urala. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2015, no. 5, p. 445-458.
6. Kerimov V.Yu., Guliev I.S., Guseynov D.A., Lavrenova E.A., Mustaev R.N., Osipov A.V., Serikova U.S. Prognozirovanie neftegazonosnosti v regionakh so slozhnym geologicheskim stroeniem. M.: OOO «Izdatel’skiy dom Nedra», 2015, 404 p.
7. Kerimov V.Yu., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Otsenka uglevodorodnogo potentsiala generatsionno-akkumulyatsionnykh uglevodorodnykh sistem Okhotskogo moray. Trudy Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2015, no. 3, p. 18-30.
8. Kerimov V.Yu., Rachinskiy M.Z. Geoflyuidodinamicheskaya kontseptsiya akkumu- lyatsii uglevodorodov v prirodnykh rezervuarakh. Doklady Akademii nauk RF, 2016, t. 471, no. 2, p. 187–190.
9. Osipov A.V., Zaytsev V.A., Ryabukhina S.G., Bondarev A.V. Geomekhanicheskoe modelirovanie kollektorskikh svoystv Kirinskogo litsenzionnogo uchastka (Prisakhalinskiy shel’f). 18-aya nauchno-prakticheskaya konferentsiya po voprosam geologorazvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza «Geomodel’-2016», Gelendzhik, 2016.
10. Osipov A.V., Zaytsev V.A., Ryabukhina S.G., Sizikov E.A. Otsenka vtorichnykh fil’tra-tsionnykh parametrov kollektorov v rezul’tate geomekhanicheskogo modelirovaniya (Prisakhalinskiy shel’f). 18-aya nauchno-prakticheskaya konferentsiya po voprosam geologorazvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza «Geomodel’-2016», Gelendzhik, 2016.
11. Shilov G.Ya., Vasilenko E.I., Osipov A.V. Issledovanie flyuidodinamicheskikh faktorov pri poiskakh skopleniy glubinnykh uglevodorodov v zemnoy kore. Neft’, gaz i biznes, 2015, no. 8, p. 25-30.
12. Rachinsky M.Z., Kerimov V.Yu. Fluid dynamics of oil and gas reservoirs. Scientific Editor Gorfunkel M.V. Scrivener Publishing, USA, 2015, 622 p.

2016/3
Generation of yydrocarbons at great depths of the earth’s grust
Geosciences

Authors: Vagif Yu. KERIMOV was born in 1949, graduated from Azizbekov Azebaijan Institute of Oil and Petrochemistry. Doctor of geological and mineralogical sciences, professor, head of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas published over 150 works.E-mail: rgung@gubkin.ru
Rustam N. MUSTAEV, candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. Author of more than 40 scientific publications and 2 monographs. E-mail: r.mustaev@mail.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He is author of more than 40 scientific publications. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Alexander V. BONDAREV, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. Author of more than 20 scientific publications. E-mail: jcomtess@yandex.ru

Abstract: Shown that at the great depths of the earth's crust, in the areas of high pressure and temperature, are kept all the conditions for generation of oil and gas. However, the generation of hydrocarbons in such environments is significantly different from the processes of oil and gas formation at small depths. Found that there is a complex system of mutual thermobaric factors and distribution of oil and gas potential at great depths: at the beginning of the generation and phase distribution of hydrocarbons in the section affected largely abnormally high pore pressure development and paleo temperatures that could differ materially from current depending on the age of deposits. Shown that different thicknesses catagenetic areas related to the kinetic rate of generation of oil and gas, which depends on the type of kerogen, the gradient of temperature, pressure, lithology and hydrogeological conditions of the enclosing rocks, sedimentation rate, and others

Index UDK: 550.8

Keywords: great depths, generation oil and gas, deep wells, kinetics, source rock, organic matter, hydrocarbons

Bibliography:
1. Ermolkin V.I., Kerimov V.Yu. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza: Uchebnik dlya vuzov. M., OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2012, 460 p.
2. Guliev I.S. Kerimov V.Yu. Sverkhglubokie uglevodorodnye sistemy i tekhnologii ikh prognoza. Teoreticheskie osnovy i tekhnologii poiskov i razvedki nefti i gaza, 2012, no. 1, p. 24–32.
3.
Kerimov V.Yu., Serikova U.S., Mustaev R.N., Guliev I.S. Neftegazonosnost’ glubokozalega- yushchikh otlozheniy Yuzhno-Kaspiyskoy vpadiny. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no. 5, p. 50–54.
4.
Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Osipov A.V., Serov S.G. Evolyutsiya generatsionno-akumulyatsionnykh uglevodorodnykh sistem na territorii Baykitskoy anteklizy i Kureyskoy sineklizy (Vostochnaya Sibir’). Neftyanoe khozyaystvo, 2015, no. 5, p. 39–42.
5.
Kerimov V.Yu., Rachinskiy M.Z. Geoflyuidodinamika neftegazonosnosti podvizhnykh poyasov. M., OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2011, 599 p.
6. Kerimov V.Yu., Guliev I.S., Lavrenova E.A., Mustaev R.N., Osipov A.V., Serikova U.S. Prognozirovanie neftegazonosnosti v regionakh so slozhnym geologicheskim stroeniem. M., OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2014, 404 p.
7. Kerimov V.Yu., Rachinskiy M.Z., Karnaukhov S.M., Mustaev R.N. Geotemperaturnoe pole YuKb. Otechestvennaya geologiya, 2012, no. 3, p. 17–24.
8.
Guliev I.S., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. Uglevodorodnyy potentsial bol’shikh glubin. Neft’, gaz i biznes, 2011, no. 5, p. 9–16.
9.
Rachinsky M.Z., Kerimov V.Yu. Fluid dynamics of oil and gas reservoirs. Scientific Editor Gorfunkel M.V. Scrivener Publishing, USA, 2015, 622 p.
10. Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling, DOI 10/1007/978-3-540-72318-97. Springer-Verlag. Berlin-Heidelberg, 2009.
11. Tissot B.P., Welte D.H. Petroleum Formation and Occurrence. Springer-Verlag. Berlin, second edition, 1984.

2016/3
Influence of siberian superplume magmatism on petroleum potential of region
Geosciences

Authors: Mihail A. LOBUSEV is PhD (tech.), Associate Professor of the Dept. of Production Geology, Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. E-mail: MLobusev@gmail.com
Alexander V. BONDAREV specializes in basin modeling. He is Associate Professor of the Dept. of Theory of Prospecting and Exploration for Oil and Gas, Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas.
E-mail: jcomtess@yandex.ru
Sergey G. SEROV specializes in basin modeling. He is Teaching Fellow of the Dept. of Theory of Prospecting and Exploration for Oil and Gas, Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas, post-graduate student.
E-mail: sgserov@mail.ru
Nikolay B. KUZNETSOV is Doctor of Sciences, leading researcher of the Dept. of Theory of Prospecting and Exploration for Oil and Gas, Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. E-mail: kouznikbor@mail.ru

Abstract: A new method of updating zones of oil and gas generation is presented. The case of the Lena-Tunguska petroleum province is chosen to illustrate the importance of taking into account the influence of magmatic processes for predicting oil and gas potential. Both the positive and negative influence of the Siberian superplume magmatism on the formation and evolution of petroleum systems is shown

Index UDK: 553.982.23.053

Keywords: Siberian superplume, traps, Triassic, basin temperature conditions, thermal effects, petroleum generation zones

Bibliography:
1. Al’mukhamedov A.I., Medvedev A.Ya., Zolotukhin V.V. Veshchestvennaya evolyutsiya permotriasovykh bazal’tov Sibirskoy platformy vo vremeni i prostranstve. Petrology, 2004, v. 12, no. 4, p. 339-353.
2. Bazhenova T.K. Dakhnova M.V., Zheglova T.P. Neftematerinskie formatsii, nefti i gazy dokembriya i nizhnego — srednego kembriya Sibirskoy platformy. M.: VNIGNI, 2014, 124 p.
3. Kerimov V.Y. Modelirovanie neftegazovykh geosistem i osadochnykh basseynov. Teoreticheskie osnovy i tekhnologii poiskov i razvedki nefti i gaza, 2012, no. 1, p. 41.
4. Kerimov V.Y. Prognoz neftegazonosnosti, poiski i razvedka mestorozhdeniy nefti i gaza v regionakh so slozhnym geologicheskim stroeniem s primeneniem tekhnologiy modelirovaniya uglevodorodnykh system. Neft’ gaz i biznes, 2015, no. 10, p. 58-63.
5. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Osipov A.V., Serov S.G. Evolution of petroleum systems in the territory of Baikit anticlise and Kureiskaya syneclise (Eastern Siberia). Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 5, p. 39-42.
6. Kerimov V.Y., Gordadze G.N., Kuznetsov N.B., Giruts M.V., Serov S.G., Gayduk A.V. Studying hydrocarbons biomarkers from riphean, vendian and lower cambrian rocks of katanga saddle. Geomodel 2015 — 17th Scientific-Practical Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development. DOI: 10.3997/2214-4609.201414007, p. 594-598.
7. Kerimov V.Y., Kuznetsov N.B., Osipov A.V., Serov S.G. New directions for petroleum exploration on Siberian platform. 17th science and applied research conference on oil and gas geological exploration and development. GEOMODEL 2015. DOI: 10.3997/2214-4609.201414004, p. 579-583.
8. Kontorovich A.E., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.A. i dr. Tektonicheskaya karta vend-nizhnepaleozoyskogo strukturnogo yarusa Leno-Tungusskoy provintsii Sibirskoy platform. Geologiya i geofizika, 2009, v. 50, no. 8, p. 851-862.
9. Kuz’min M.I., Al’mukhamedov A.I., Yarmolyuk V.V. i dr. Riftogennyy i vnutriplitnyy magmatizm, sootnoshenie s „goryachimi” i „kholodnymi” polyami mantii. Geologiya i geofizika, 2003, t. 44, no. 12, p. 1270-1279.
10. Mel’nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya). Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2009, p. 146.
11. Pavlenkova N.I. Reologicheskie svoystva verkhney mantii severnoy evrazii i priroda regional’nykh granits po dannym sverkhdlinnykh seysmicheskikh profiley. Geologiya i geofizika, 2011, v. 52, no. 9, p. 1287-1301.
12. Surkov V.S., Trofimuk A.A., Zhero O.G. i dr. Triasovaya riftovaya sistema Zapadno-Sibirskoy plity, ee vliyanie na strukturu i neftegazonosnost’ platformennogo mezozoysko-kaynozoyskogo chekhla. Geologiya i geofizika, 1982, no. 8, 3 p.
13. Filiptsov Yu.A., Starosel’tsev V.S. Rifeyskie progiby — osnovnye istochniki nefti i gaza v zapadnoy chasti Sibirskoy platform. Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 6, p. 40-56.
14. Kаmо S. L., Сzаmаnske G. K., Аmelin Yu. et al. Rарid eruрtiоn оf Siberiаn Flооd-vоlсаniс rосks аnd evidenсe fоr соinсidenсe with Рermiаn-Triаssiс bоundаry аnd mаss eхtinсtiоn аt 251 Mа. Eаrth аnd Рlаnetаry Sсienсe Letters, v. 214, 2003, p. 75-91.
15. Reichow M.K., Pringle M.S., Al’Mukhamedov A.I. et al. The timing of extent of the eruption of the Siberian Traps large igneous province: Implications for the end-Permian environmental crisis. Eаrth аnd Рlаnetаry Sсienсe Letters, 2009, v. 277, p. 9-20.

Authors: Vagif U. KERIMOV was born in 1949, graduated from Azerbaijan Institute of Oil and Chemistry (Baku). Doctor of geological and mineralogical sciences, professor, head of the Dept. of Theory of Oil and Gas Exploration and Prospecting of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 150 works. E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Vladislav N. KHOSHTARIA is Head of the Department for Offshore Geological Exploration (OOO „Gazpromgeologorazvedka”), Candidate of Geological-Mineralogical Sciences. E-mail: v.khoshtariya@grr.gazprom.ru
Aleksandr V. BONDAREV is Associate Professor at the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas, Candidate of Geological-Mineralogical Sciences.
E-mail: jcomtess@yandex.ru
Egor A. SIZIKOV — Research Assistant of the Department of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University (National Research University) of Oil and Gas. He has published over 3 works. Е-mail: sizikovea@gmail.com

Abstract: The article describes the results of modeling of the North Sakhalin Basin of hydrocarbon generation in different tectonic elements and stratigraphic complexes.

Index UDK: 550.8

Keywords: North-Sakhalin basin, Okhotsk Sea, basin modeling, HC generation zone.

Bibliography:
1. Kerimov V.Y., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Estimation of hydrocarbon potential of generative-accumulative hydrocarbon system of the sea of Okhotsk. Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2015, no. 3/280, p. 18-29.
2. Kerimov V.Y., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of the formation and the searching of hydrocarbon deposits in the turbidite reservoirson the Okhotsk offshore. Oil, gas and business, 2015, no. 2, p. 32-37.
3. Kerimov V.Y., Bondarev A.V., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A., Makarova A.Y. The conditions of formation and evolution of hydrocarbon systems in Sakhalin Shelf, the Sea of Okhotsk. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 8, p. 22-27.
4. Kerimov V.Y. i dr. Sedimentologo-facial’noe modelirovanie pri poiskah, razvedke i dobyche skoplenij uglevodorodov. M-vo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Rossijskij gos. unstityt nefti i gaza im. I. M. Gubkina, Moskva, 2010.
5. Guliyev I.S., Kerimov V.Y., Osipov A.V. Hydrocarbon potential of great depths. Oil, gas and business, 2011, no. 5, p. 9-16.
6. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Serikova U.S. Proektirovanie poiskovo-razvedochnyh rabot na neft’ i gaz. Uchebnoe posobie, 2015, Izdatel’stvo INFRA-M, Moskva.
7. Kerimov V.Y., Mustaev R.N., Senin B.V., Lavrenova E.A. Basin modeling tasks at dif- ferent stages of geological exploration. Neftyanoe khozyaystvo [Oil Industry], 2015, no. 4, p. 26-29.
8. Kerimov V.Y., Tomas Hantshel, Sokolov K., Sidorova M.S. Primenenie tekhnologii bassejnovogo modelirovaniya — programmnogo paketa Petromod v uchebnom processe RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina. Neft’, gaz i biznes, 2011, no. 4, p. 38-47.