Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2019/4
Geodynamic evolution and conditions for formation of hydrocarbon traps in junction zone of Pre-Ural marginal trough and advanced folds of Urals based on structural-kinematic modeling
Geosciences

Authors: Liana I. MINLIGALIEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Researh University) in 2016. Assistant at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Exploration. The author of more than 20 scientific publications.
E-mail: liana_abril@mail.ru
Alexander V. BONDAREV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications.E-mail: jcomtess@yandex.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Alexandra S. MONAKOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. Senior Lecturer of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). The author of more than 30 scientific publications. E-mail: a.monakova@mail.ru
Victor I. ERMOLKIN is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 200 scientific publications. E-mail: viktor-ermolkin@yandex.ru

Abstract: Currently, there are many promising objects for the search for accumulations of hydrocarbons (HC). In many drilled oil and gas fields, intense oil and gas occurrences, evidence of possible accumulations of oil and gas are noted. Despite a rather wide regional geological exploration and development of hydrocarbon resources, poorly studied structures characterized by the development of folded-thrust dislocations are promising from oil and gas perspective.
The use of kinematic modeling technology allows to restore the history of the geological development of the region, to study the features of the formation of the modern morphostructure of the sedimentary cover, and also to assess the balance of structural plans and the direction of tectonic movements over the area and in time, as well as to typify discontinuous disturbances and determine the time of their formation.
The article presents the results of a detailed study of the features of the tectonic structure and geodynamic evolution of the sedimentary basin of the Ural fold system, as well as the mechanisms of formation of reverse-thrust structures based on structural-kinematic modeling. The conditions for the formation of hydrocarbon traps associated with dislocational thrust type dislocations are determined, faults are typified within the junction zone of the Ural marginal trough and the Ural folds based on the analysis of paleotectonic reconstructions.

Index UDK: 550.8.013

Keywords: reverse-thrust structures, kinematic modeling, аdvanced Ural folds, Pre-Ural marginal deflection, hydrocarbons, discontinuous faults

Bibliography:
1. Ivanov S.N., Puchkov V.N., Ivanov K.S. i dr. Formirovaniye zemnoy kory Urala [The formation of the crust of the Urals]. M.: Nauka, 1986, 248 p.
2. Kopp M.L., Vasiliev N.Yu., Kolesnichenko A.A. i dr. Kaynozoyskoye pole napryazheniy vostoka Russkoy ravniny i Yuzhnogo Urala (rezul’taty komp’yuternogo modelirovaniya po dannym strukturnykh nablyudeniy) [Cenozoic stress field of the east of the Russian Plain and the South Urals (results of computer modeling according to structural observations)] [Electronic resource]. Access mode: http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/OMTS/2014/20.11/Kopp.pdf
3. Kerimov V.Yu., Kuznetsov N.B., Mustayev R.N. i dr. Usloviya formovaniya skopleniy uglevodorodov vo vzryvoopasnoy strukture vostochnogo bora predural’skogo progiba [Conditions of formation of hydrocarbon accumulations in the thrust structures of the eastern side of the Pre-Ural downwarp]. Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2017, no. 7, p. 36-41.
4. Kuznetsov N.B., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Evolyutsiya, geodinamika i geome- khanicheskoye modelirovaniye skopleniy uglevodorodov [Evolution, geodynamics of sub-thrust zones of the Pre-Ural marginal deflection and geomechanical modeling of the formation of hydrocarbon accumulations]. Geotektonika [Geotectonics], 2018, no. 3, p. 3-20.
5. Minligaliyeva L.I. Prognoz neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Predural’skiy progib i zony peredovykh skladok Urala na osnove geomekhanicheskogo i basseynovogo modelirovaniya [Forecast of oil and gas potential of the southern part of the Preduralsk downwarp and the zone Advanced warehouses of the Urals based on geomechanical and basin modeling]. XI Mezhdunarodnyye nauchno-prakticheskiye konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Geology in the developing world, a collection of scientific papers on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists]. Permskiy gosudarstvennyy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet [Perm State National Research University], 2018, p. 145-148.
6. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu. Usloviya formirovaniya lovushek i zalezhey uglevodorodov v podnadvigovykh zonakh Predural’ya [Conditions for the formation of traps and hydrocarbon deposits in the subthrust zones of the Urals]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2019, no. 4 (80), p. 34-45.
7. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Geomekhanicheskoye modelirovaniye vzbroso-nadvigovykh struktur Predural’skogo progiba [Geomechanical modeling of thrust-thrust structures of the Ural trough]. Sbornik: “Novyye idei v naukakh o Zemle”. Materialy XIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiii. [In the collection: New ideas in Earth sciences Materials of the XIV International scientific-practical conference], 2019, p. 264-267.
8. Minligalieva L.I., Monakova A.S. Geomekhanicheskoye modelirovaniye zony sochleneniya Predural’skogo krayevogo progiba i peredovykh skladok Urala. [Geomechanical modeling of the articulation zone of the Ural marginal deflection and advanced folds of the Urals]. Sbornik: “Bakirovskiye chteniya”. [In the collection: Bakirov readings collection of scientific papers], 2018, p. 151-156.
9. Osipov A.V., Bondarev A.V., Mustaev R.N. i dr. Rezul’taty geologo-s’yemochnykh rabot na vostochnom bortu yuzhnoy chasti Predural’skogo progiba [Results of geological survey work on the eastern side of the southern part of the Ural trough]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka [News of higher educational institutions. Geology and exploration], 2018, no. 3, p. 42-50.
10. Osipov A.V., Vasilenko E.I., Minligalieva L.I. i dr. Uglevodorodnyye sistemy gluboko-pogruzhennykh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Volgo-Ural’skoy neftegazonosnoy provintsii. [Hydrocarbon systems of deeply submerged sediments of the southeastern part of the Volga-Ural oil and gas province]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2018, no. 6 (76), p. 40-49.
11. Osipov A.V., Monakova A.S., Minligaliyeva L.I. Generatsionno-akkumulyatsionnyye ugle-vodorodnyye sistemy yuzhnoy chasti Predural’skogo krayevogo progiba [Generation-accumula- tion hydrocarbon systems of the southern part of the Pre-Ural marginal deflection]. Sbornik: “No- vyye napravleniya neftegazovoy geologii i geokhimii. Razvitiye geologorazvedochnykh rabot”. [New directions of oil and gas geology and geochemistry. Development of geological], 2017, p. 285-293.
12. Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural’ya (aktual’nyye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and Cisurals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa: DesignPolygraphService, 2010, 280 p.
13. Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
14. Puchkov V.N. Obrazovaniye Uralo-Novozemel’skogo skladchatogo poyasa — rezul’tat neravnomernoy kosooriyentirovannoy kollizii kontinentov [The formation of the Ural-Novaya Zemlya fold belt is the result of an uneven oblique-oriented collision of the continents]. Geotektonika [Geotectonics], 1996, no. 5, p. 66-75.
15. Sychev S.N. Stroyeniye i evolyutsiya glavnogo Ural’skogo razloma (yuzhnaya chast’ polyarnogo Urala) [Structure and evolution of the main Ural fault (southern part of the polar Urals)]: Author. diss. cand. geol min sciences. Moscow, 2015, 25 p.
16. Brown D., Alvarez-Marron J., Perez-Estaun A., Gorozhanina Y., Puchkov V. The structure of the south Urals foreland fold and thrust belt at the transition to the Precaspian Basin. J. of Geol. Society, 2004, vol. 161, p. 813-822.
17. Wygrala B.P. Integrated study of an oil field in the southern Po basin, northern Italy: Ph.D. dissertation. Köln University: Jülich, Research Centre Jülich, 1989, 217 p.

2015/1
Prospects of oil and gas exploration in area of fore folds of western flank of Southern Urals
Geosciences

Authors: Alexandra S. MONAKOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. Assistant of “Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas” department, Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Author of more than 10 scientific publications. E-mail: a.monakova@mail.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of more than 20 scientific publications. E-mail: alexander.v.osipov@gmail.com

Abstract: The article discusses the results of geochemical studies of Paleozoic sediments and basin modeling results on the territory of Belsky depression. Conclusions on the migration routes of hydrocarbons from Belsky depression are made

Index UDK: 550.8

Keywords: Pre-Ural deflection, Belsky depression, fore folds of the Urals, oil, gas

Bibliography:
1. Varencov M.I. i dr. Tektonicheskoe rajonirovanie i zakonomernosti razmeshhenija zon neftegazonakoplenija na territorii kraevyh progibov: V kn. Principy neftegazogeologicheskogo rajonirovanija v svjazi s prognozom neftegazonosnosti nedr. M.: Nedra, 1976, р. 58-71.
2. Kamaletdinov M.A. «Pokrovnye struktury Urala». M., Nauka, 1974.
3. Kerimov V.Ju., Osipov A.V., Lavrenova E.A. Perspektivy neftegazonosnosti glubokopogruzhennyh gorizontov v predelah jugo-vostochnoj chasti volgo-ural’skoj neftegazonosnoj provincii. Neftjanoe hozjajstvo, 2014, no. 4, p. 33-35.
4. Kerimov V.Ju., Karnauhov S.M., Gorbunov S.A., Lavrenova E.A., Osipov A.V. Prognoz neftegazonosnosti juzhnoj chasti Predural’skogo progiba po rezul’tatam modelirovanija generacionno-akkumuljacionnyh uglevodorodnyh system. Geologija nefti i gaza, 2013, no. 6, p. 21-28.
5. Melamud E.L. Tektonika i perspektivy neftegazonosnosti Orenburgskogo Priural’ja. M., Nauka, 1981, p. 90.
6. Mizens G.A. Ob jetapah formirovanija Predural’skogo progiba. Geotektonika, 1997, no. 5, p. 33-46.
7. Ruzhencev S.V., Hvorova I.V. Srednepaleozojskie olistostromy v Sakmarskoj zone Juzhnogo Urala. Litologija i poleznye iskopaemye, 1973, no. 6, p. 21–29.
8.
Shatskij N.S. Ocherki tektoniki Volgo-Ural’skoj neftenosnoj oblasti i smezhnoj chasti zapadnogo sklona Juzhnogo Urala. Materialy k poznaniju geol. stroenija SSSR, nov. ser., 1945, vyp. 2 (6).
9. Shhekotova I.A. Karbonatnye formacii Juzhnogo Priural’ja. V kn: Tektonika i neftegazonosnost’. M., Nauka, 1990.