Extended Search

- in all fields
- in the title
- in key words
- in the abstract
- in the bibliography
Issue
Name
Authors
Category
2019/4
Geodynamic evolution and conditions for formation of hydrocarbon traps in junction zone of Pre-Ural marginal trough and advanced folds of Urals based on structural-kinematic modeling
Geosciences

Authors: Liana I. MINLIGALIEVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Researh University) in 2016. Assistant at the Department of Theoretical Foundations of Oil and Gas Exploration and Exploration. The author of more than 20 scientific publications.
E-mail: liana_abril@mail.ru
Alexander V. BONDAREV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications.E-mail: jcomtess@yandex.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Alexandra S. MONAKOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2011. Senior Lecturer of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). The author of more than 30 scientific publications. E-mail: a.monakova@mail.ru
Victor I. ERMOLKIN is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 200 scientific publications. E-mail: viktor-ermolkin@yandex.ru

Abstract: Currently, there are many promising objects for the search for accumulations of hydrocarbons (HC). In many drilled oil and gas fields, intense oil and gas occurrences, evidence of possible accumulations of oil and gas are noted. Despite a rather wide regional geological exploration and development of hydrocarbon resources, poorly studied structures characterized by the development of folded-thrust dislocations are promising from oil and gas perspective.
The use of kinematic modeling technology allows to restore the history of the geological development of the region, to study the features of the formation of the modern morphostructure of the sedimentary cover, and also to assess the balance of structural plans and the direction of tectonic movements over the area and in time, as well as to typify discontinuous disturbances and determine the time of their formation.
The article presents the results of a detailed study of the features of the tectonic structure and geodynamic evolution of the sedimentary basin of the Ural fold system, as well as the mechanisms of formation of reverse-thrust structures based on structural-kinematic modeling. The conditions for the formation of hydrocarbon traps associated with dislocational thrust type dislocations are determined, faults are typified within the junction zone of the Ural marginal trough and the Ural folds based on the analysis of paleotectonic reconstructions.

Index UDK: 550.8.013

Keywords: reverse-thrust structures, kinematic modeling, аdvanced Ural folds, Pre-Ural marginal deflection, hydrocarbons, discontinuous faults

Bibliography:
1. Ivanov S.N., Puchkov V.N., Ivanov K.S. i dr. Formirovaniye zemnoy kory Urala [The formation of the crust of the Urals]. M.: Nauka, 1986, 248 p.
2. Kopp M.L., Vasiliev N.Yu., Kolesnichenko A.A. i dr. Kaynozoyskoye pole napryazheniy vostoka Russkoy ravniny i Yuzhnogo Urala (rezul’taty komp’yuternogo modelirovaniya po dannym strukturnykh nablyudeniy) [Cenozoic stress field of the east of the Russian Plain and the South Urals (results of computer modeling according to structural observations)] [Electronic resource]. Access mode: http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/subdivisions/506/OMTS/2014/20.11/Kopp.pdf
3. Kerimov V.Yu., Kuznetsov N.B., Mustayev R.N. i dr. Usloviya formovaniya skopleniy uglevodorodov vo vzryvoopasnoy strukture vostochnogo bora predural’skogo progiba [Conditions of formation of hydrocarbon accumulations in the thrust structures of the eastern side of the Pre-Ural downwarp]. Neftyanoye khozyaystvo [Oil industry], 2017, no. 7, p. 36-41.
4. Kuznetsov N.B., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Evolyutsiya, geodinamika i geome- khanicheskoye modelirovaniye skopleniy uglevodorodov [Evolution, geodynamics of sub-thrust zones of the Pre-Ural marginal deflection and geomechanical modeling of the formation of hydrocarbon accumulations]. Geotektonika [Geotectonics], 2018, no. 3, p. 3-20.
5. Minligaliyeva L.I. Prognoz neftegazonosnosti yuzhnoy chasti Predural’skiy progib i zony peredovykh skladok Urala na osnove geomekhanicheskogo i basseynovogo modelirovaniya [Forecast of oil and gas potential of the southern part of the Preduralsk downwarp and the zone Advanced warehouses of the Urals based on geomechanical and basin modeling]. XI Mezhdunarodnyye nauchno-prakticheskiye konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Geology in the developing world, a collection of scientific papers on the materials of the XI International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists]. Permskiy gosudarstvennyy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet [Perm State National Research University], 2018, p. 145-148.
6. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu. Usloviya formirovaniya lovushek i zalezhey uglevodorodov v podnadvigovykh zonakh Predural’ya [Conditions for the formation of traps and hydrocarbon deposits in the subthrust zones of the Urals]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2019, no. 4 (80), p. 34-45.
7. Minligalieva L.I., Kerimov V.Yu., Osipov A.V. i dr. Geomekhanicheskoye modelirovaniye vzbroso-nadvigovykh struktur Predural’skogo progiba [Geomechanical modeling of thrust-thrust structures of the Ural trough]. Sbornik: “Novyye idei v naukakh o Zemle”. Materialy XIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsiii. [In the collection: New ideas in Earth sciences Materials of the XIV International scientific-practical conference], 2019, p. 264-267.
8. Minligalieva L.I., Monakova A.S. Geomekhanicheskoye modelirovaniye zony sochleneniya Predural’skogo krayevogo progiba i peredovykh skladok Urala. [Geomechanical modeling of the articulation zone of the Ural marginal deflection and advanced folds of the Urals]. Sbornik: “Bakirovskiye chteniya”. [In the collection: Bakirov readings collection of scientific papers], 2018, p. 151-156.
9. Osipov A.V., Bondarev A.V., Mustaev R.N. i dr. Rezul’taty geologo-s’yemochnykh rabot na vostochnom bortu yuzhnoy chasti Predural’skogo progiba [Results of geological survey work on the eastern side of the southern part of the Ural trough]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka [News of higher educational institutions. Geology and exploration], 2018, no. 3, p. 42-50.
10. Osipov A.V., Vasilenko E.I., Minligalieva L.I. i dr. Uglevodorodnyye sistemy gluboko-pogruzhennykh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Volgo-Ural’skoy neftegazonosnoy provintsii. [Hydrocarbon systems of deeply submerged sediments of the southeastern part of the Volga-Ural oil and gas province]. Nedropol’zovaniye XXI vek [Subsoil use XXI century], 2018, no. 6 (76), p. 40-49.
11. Osipov A.V., Monakova A.S., Minligaliyeva L.I. Generatsionno-akkumulyatsionnyye ugle-vodorodnyye sistemy yuzhnoy chasti Predural’skogo krayevogo progiba [Generation-accumula- tion hydrocarbon systems of the southern part of the Pre-Ural marginal deflection]. Sbornik: “No- vyye napravleniya neftegazovoy geologii i geokhimii. Razvitiye geologorazvedochnykh rabot”. [New directions of oil and gas geology and geochemistry. Development of geological], 2017, p. 285-293.
12. Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural’ya (aktual’nyye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and Cisurals (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa: DesignPolygraphService, 2010, 280 p.
13. Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
14. Puchkov V.N. Obrazovaniye Uralo-Novozemel’skogo skladchatogo poyasa — rezul’tat neravnomernoy kosooriyentirovannoy kollizii kontinentov [The formation of the Ural-Novaya Zemlya fold belt is the result of an uneven oblique-oriented collision of the continents]. Geotektonika [Geotectonics], 1996, no. 5, p. 66-75.
15. Sychev S.N. Stroyeniye i evolyutsiya glavnogo Ural’skogo razloma (yuzhnaya chast’ polyarnogo Urala) [Structure and evolution of the main Ural fault (southern part of the polar Urals)]: Author. diss. cand. geol min sciences. Moscow, 2015, 25 p.
16. Brown D., Alvarez-Marron J., Perez-Estaun A., Gorozhanina Y., Puchkov V. The structure of the south Urals foreland fold and thrust belt at the transition to the Precaspian Basin. J. of Geol. Society, 2004, vol. 161, p. 813-822.
17. Wygrala B.P. Integrated study of an oil field in the southern Po basin, northern Italy: Ph.D. dissertation. Köln University: Jülich, Research Centre Jülich, 1989, 217 p.

2018/2
Estimation of fractures of deep sediments of southern part of the Ural foredeep based on results of geomechanical modeling
Geosciences

Authors: Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Assistant Professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Victor I. Ermolkin is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 200 scientific publications. E-mail: jcomtess@yandex.ru
Rustam N. MUSTAEV graduated from Orenburg State University in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is specialist in the Black Sea — Caspian megabasin. He is author of 52 scientific publications, two monographs and two textbooks. E-mail: r.mustaev@mail.ru
Irina M. SALIKHOVA graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2017. Engineer of the Department Theoretical fundamentals of prospecting and exploration of oil and gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). E-mail: irina.dlspiyi@mail.ru

Abstract: The paper discusses the conditions of formation and development of reservoir properties (porosity and permeability) at great depths of the Earth’s crust. Using geomechanical modeling technology, secondary permeability of deep Paleozoic deposits of the southern part of the Ural foredeep was estimated. The carried out research allowed to reveal the areas of increased fracture values. These zones are the most favorable for hydrocarbon accumulations search in the southern part of the Ural foredeep

Index UDK: 553.98

Keywords: great deapths, geomechanical modeling, Ural foredeep, fracture, hydrocarbons, reservoir properties

Bibliography:
1. Guliev I.S., Kerimov V.Yu., Osipov A.V., Mustaev R.N. Generatsiya i akkumulyatsiya uglevodorodov v usloviyakh bol’shikh glubin zemnoy kory. SOCAR Proceedings, 2017, t. 1, no. 29, p. 4–16.
2. Belonovskaja L.G., Bulach M.H., Gmid L.P. Rol’ treshhinovatosti v formirovanii emkostno-fil’tracionnogo prostranstva slozhnyh kollektorov. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2007, t. 2. http://www.ngtp.ru/rub/8/030.pdf
3. Ermolkin V.I., Kochofa G.A. Geohronotermobaricheskie i geohimicheskie uslovija formirovanija skoplenij uglevodorodov v zemnoj kore i perspektivy neftegazonosnosti bol’shih glubin. Resursovosproizvodjashhie, maloothodnye i prirodoohrannye tehnologii osvoenija nedr. Materialy XI Mezhdunarodnoj konferencii, 2012, p. 328–335.
4. Ermolkin V.I., Kochofa A.G., Sorokova E.I., Trunova M.I. Fazovaja zonal’nost’ uglevodorodov v sverhglubokih gorizontah zemnoj kory. Vestnik RUDN. Serija: Inzhenernye issledovanija, 2008, no. 3, p. 36–40.
5. Ismailov D.D., Dmitrievskij S.S. Rol’ razryvnyh narushenij i treshhin v formirovanii skoplenij UV. Aktual’nye voprosy poiskov i razvedki mestorozhdenij nefti i gaza. M.: RGU nefti i gaza (NIU) imeni I.M. Gubkina, 2017, p. 7–19.
6. Karpov V.A. Neftegeologicheskie problemy bol’shih glubin. Nedropol’zovanie XXI vek, 2013, no. 4 (41), p. 76–81.
7. Kerimov V.Ju., Mustaev R.N., Osipov A.V., Bondarev A.V. Generacija uglevodorodov na bol’shih glubinah zemnoj kory. Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2016, no. 3, p. 42–55.
8. Kerimov V.Yu., Osipov A.V., Nefedova A.S. Uglevodorodnye sistemy yuzhnoy chasti Pred-ural’skogo kraevogo progiba. Neftyanoe khozyaystvo, 2017, no. 4, p. 36–40.
9. Monakova A.S., Osipov A.V. Uslovija formirovanija i perspektivy poiskov zalezhej nefti i gaza v zone Peredovyh skladok zapadnogo sklona Juzhnogo Urala. Trudy RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2015, no. 1, p. 17–26.
10. Shilov G.Ja., Vasilenko E.I., Osipov A.V. Issledovanie fljuidodinamicheskih faktorov pri poiskah skoplenij glubinnyh uglevodorodov v zemnoj kore. Neft’, gaz i biznes, 2015, no. 8, p. 25–30.
11. Osipov A.V., Monakova A.S., Zakharchenko M.V., Mustaev R.N. Assessment of caprock fluid-resistive characteristics of Pre-Urals fore deep southern part. Sbornik statej Geomodel 2015. 17th Scientific-Practical Conference on Oil and Gas Geological Exploration and Development 17, 2015, p. 649–653.

2018/1
Principles of oil and gas geological zoning
Geosciences

Authors: Vagif Yu. KERIMOV was born in 1949. He graduated from Azizbekov Azebaijan Institute of Oil and Petrochemistry. He is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, professor, head of the Department of Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He has published over 200 works. E-mail: vagif.kerimov@mail.ru
Victor I. ERMOLKIN is doctor of Geological and Mineralogical Sciences, professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 180 scientific publications. E-mail: jcomtess@yandex.ru
Alexander V. OSIPOV graduated from Gubkin Russian State University of Oil and Gas in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is author of more than 50 scientific publications, including one monograph and a textbook for high schools. E-mail: osipov.a@gubkin.ru
Rustam N. MUSTAEV graduated from Orenburg State University in 2010. He is Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, assistant professor of the Department Theoretical Fundamentals of Prospecting and Exploration of Oil and Gas of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). He is specialist in the Black Sea — Caspian megabasin. He is author of 52 scientific publications, two monographs and two textbooks. E-mail: r.mustaev@mail.ru

Abstract: The principles of oil and gas geological zoning are considered in the article. In the proposed scheme of zoning the delineated oil and gas bearing territories and deposits are closely interrelated structurally and genetically and together represent a unified integrated oil and gas geological megasystem. The characteristics of objects of oil and gas geological zoning are given. Based on the study of sedimentary basins, the genesis and stages of their development, which are associated with the evolution of hydrocarbon systems, as well as basin analysis, regional designs, and digital structural models, a scheme for oil and gas geological zoning of the Okhotsk region was developed

Index UDK: 550.8.01

Keywords: deposits, oil and gas geological zoning, oil and gas bearing basins, oil and gas provinces, petroleum systems, hydrocarbons

Bibliography:
1. Bakirov A.A., Bakirov E.A., Gabrielyants G.A., Kerimov V.Yu., Mstislavskaya L.P. Teoreticheskie osnovy poiskov i razvedki nefti i gaza. Uchebnik dlya vuzov. Kn. 1. Teoreticheskie osnovy prognozirovaniya neftegazonosnosti nedr. M.: OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2011, 412 p.
2. Geologicheskie tela (terminologicheskiy spravochnik). Pod red. Yu.A. Kosygina, V.A. Kulyn-dysheva, V.A. Solov’eva. M.: Nedra, 1986, 330 p.
3. Kerimov V.Yu., Bondarev A.V., Sizikov E.A., Sinyavskaya O.S., Makarova A.Yu. Usloviya formirovaniya i evolyutsii uglevodorodnykh sistem na Prisakhalinskom shel’fe Okhotskogo moray. Neftyanoe khozyaystvo. M., 2015, no. 8, p. 22-27.
4. Kerimov V.Yu., Lavrenova E.A., Sinyavskaya O.S., Sizikov E.A. Otsenka uglevodorodnogo potentsiala generatsionno-akkumulyatsionnykh uglevodorodnykh sistem Okhotskogo moray. Trudy Rgu nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. M., 2015, no. 3, p. 18-30.
5. Kerimov V.Yu., Senin B.V., Bogoyavlenskiy V.I., Shilov G.Ya. Geologiya, poiski i razvedka mestorozhdeniy uglevodorodov na akvatoriyakh Mirovogo okeana. M.: OOO „Izdatel’skiy dom Nedra”, 2016, 411 p.
6. Kerimov V.Yu., Khoshtariya V.N., Bondarev A.V., Sizikov E.A. Ochagi generatsii uglevodorodov v Prisakhalinskom shel’fe Okhotskogo moray. Trudy Rgu nefti i gaza imeni I.M. Gubkina. M., 2016, no. 2, p. 5-15.
7. Kosygin Yu.A., Kulyndyshev V.A., Solov’ev V.A. Ierarkhiya geologicheskikh tel (terminologicheskiy spravochnik). M.: Nedra, 1977, 680 p.
8. Osipov A.V., Zaytsev V.A., Ryabukhina S.G., Bondarev A.V. Geomekhanicheskoe modelirovanie kollektorskikh svoystv Kirinskogo litsenzionnogo uchastka (Prisakhalinskiy shel’f). Sbornik doklalov 18-i nauchno-prakticheskoy konferentsii po voprosam geologorazvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza „Geomodel’-2016”. Gelendzhik, 2016.
9. Osipov A.V., Zaytsev V.A., Ryabukhina S.G., Sizikov E.A. Otsenka vtorichnykh fil’tratsionnykh parametrov kollektorov v rezul’tate geomekhanicheskogo modelirovaniya (Prisakhalinskiy shel’f). Sbornik doklalov 18-i nauchno-prakticheskoy konferentsii po voprosam geologorazvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza „Geomodel’-2016”. Gelendzhik, 2016.
10. Slovar’ po geologii nefti i gaza. L.: Nedra, 1988, 679 p.
11. Kharakhinov A.V. Novye perspektivnye napravleniya neftegazopoiskovykh rabot na shel’fe Severnogo Sakhalina. Geologiya nefti i gaza. M., 1999, no. 9-10, p. 18-25.

2012/1
Global oil and gas resources and forecast of development
Petroleum geology, geophysics

Authors: Viktor I. YERMOLKIN was born in 1934, graduated from Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1957. He is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Foundations of Exploration and Prospecting of Oil and Gas at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of 6 textbooks, seven monographs and over 150 scientific publications. E-mail: viktor-ermolkin@yandex.ru
Vladimir I. VYSOTSKY is candidate of geological and mineralogical sciences, professor, deputy General Director of JSC “VNIIzarubezhgeoloogy”, for oil and gas. He has more than 50 scientific publications. E-mail: vlad.vysotsky@vzg.ru

Abstract: The article assesses the global oil and gas reserves and traces a clear trend towards their increase. According to the latest assessment in 2011 recoverable oil reserves (including natural gas liquids) account for 558 billion tons. Compared with an earlier estimate they increased by nearly four billion tons, mainly due to the identification of a new petroleum system in the subsalt sediments in ultra deep water continental margin of south-eastern Brazil.
Due to the discoveries of new plays in Turkmenistan, East Mediterranean, in deep water and ultra deep-water areas of the Atlantic and Indian Oceans the world’s natural gas resources have significantly increased.
To predict the possible levels of production three main indicators were used — the magnitude of initial reserves, degree of their exploration and depletion. The countries that have passed the peak production level of hydrocarbons were selected as benchmark ones.
The use of these indices allows predicting the highest level of world production of conventional oil at 4.5 billion tons and that of gas at 5, 7 trillion m3.

Index UDK: 553.04

Keywords: oil and gas reserves, production of hydrocarbons, forecast of level of hydrocarbon production

Bibliography:

2011/4
Peculiarities of formation and placement of phase-different concentrations of hydrocarbons in the Earth’s crust
Petroleum geology, geophysics

Authors: Viktor I. YERMOLKIN was born in 1934, graduated from Gubkin Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry in 1957. He is Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Theoretical Foundations of Exploration and Prospecting of Oil and Gas at Gubkin Russian State University of Oil and Gas. He is author of 6 textbooks, seven monographs and over 150 scientific publications. E-mail: biblioteka@gubkin.ru

Abstract: On the basis of theoretical studies carried out on the example of the world’s major oil and gas areas, a model of genetic phase zoning of hydrocarbons is proposed, a tool is developed for separate forecast of oil and gas content, which was tested on specific natural objects of ancient and young platforms, intermountain basins and the foredeeps

Index UDK: 553.98

Keywords: phase zoning of hydrocarbons, phase state of hydrocarbon systems, formation and placement of hydrocarbons

Bibliography: